Provincie Zuid-Holland

Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de waterkwaliteit. RAAK Juristen voerde een analyse uit voor de provincie Zuid-Holland in relatie tot het provinciaal beleid en de regelgeving. De uit de analyse verkregen inzichten hebben zijn voor de opdrachtgever vertaald in aanbevelingen en voorstellen voor een zorgvuldige implementatie.

Ook begeleidde RAAK Juristen het opstellen van een zienswijze namens de provincie Zuid-Holland bij het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.

Regelgeving
Tijden veranderen. Ook de regelgeving moet daarom zo nu en dan worden aangepast. RAAK Juristen was voor de provincie Zuid-Holland betrokken bij de herziening van de Waterverordening, de Grondwaterheffingsverordening en verschillende reglementen van bestuur voor de in de provincie gelegen waterschappen.

Toezicht
De provincie Zuid-Holland is een bij wet benoemde toezichthouder op de in de provincie gelegen waterschappen. Om een transparant en doeltreffend toezicht te bevorderen heeft RAAK Juristen in opdracht van de provincie Zuid-Holland een Nota toezicht op de waterschappen opgesteld.

Ruimtelijke planvorming
De Steekterbrug in Alphen aan den Rijn moet worden vervangen. Voor Vijverberg Juristen verzorgt RAAK Juristen de advisering aan de provincie Zuid-Holland met betrekking tot de omgevingsrechtelijke aspecten van de daarvoor benodigde plannen. Daar waar nodig worden voorstellen gedaan voor beleidsmatige aanpassingen die een zorgvuldige inpassing in de omgeving mogelijk maken en wordt meegedacht bij het opstellen van verschillende privaatrechtelijke overeenkomsten.

Informatie

OpdrachtgeverProvincie Zuid-Holland