Provincie Noord-Holland

N23 Westfrisiaweg

De N23 Westfrisiaweg verbindt west en oost in Noord-Holland. Het is, kort gezegd de verbinding tussen Heerhugowaard en Enkhuizen. In de periode tot en met eind 2017 wordt deze weg geschikt gemaakt voor de toekomst. Een grootschalig infrastructureel project waarin samen wordt gewerkt met elf gemeenten, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het georganiseerd bedrijfsleven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In opdracht van Balance – Advies | Projecten | Interim verzorgt RAAK Juristen op maat gesneden adviezen voor de provincie bij de voorbereiding en uitvoering van dit project. Hieronder is een selectie opgenomen van de betrokkenheid van RAAK Juristen bij realisatie van de N23 Westfrisiaweg.

Inpassingsplan Westfrisiaweg

Om de realisatie van het project N23 Westfrisiaweg planologisch mogelijk te maken is gekozen voor het opstellen van een provinciaal inpassingsplan. RAAK Juristen adviseerde niet alleen over de verschillende inhoudelijke onderdelen van het inpassingsplan Westfrisiaweg, maar was ook intensief betrokken bij het beantwoorden van de vele zienswijzen en het opstellen van de Nota beantwoording zienswijzen N23 Westfrisiaweg. Daarmee werd inhoud gegeven aan het betrekken van de omgeving bij de voorbereiding van het project. Dat niet iedereen in de omgeving tevreden kan worden gesteld, leidde voor sommigen tot het instellen van beroep bij de Raad van State. In een team van juristen en deskundigen, droeg RAAK Juristen er aan bij dat onder de bezielende leiding van Liesbeth Schippers van Pels Rijcken geen enkel beroep door de Raad van State gehonoreerd werd.

Opstellen beheer- en onderhoudovereenkomsten
De realisatie van het project N23 Westfrisiaweg is één, maar het beheer en onderhoud ervan in de fase daarna is een ander hoofdstuk. Daarvoor zijn tussen de provincie Noord-Holland, gemeenten, hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat verschillende beheer- en onderhoudovereenkomsten nodig.

RAAK Juristen denkt mee over de inhoud, adviseert over het te volgen proces voor de totstandkoming en stelt deze overeenkomsten op.

Planschade en nadeelcompensatie

Bij de realisatie van een dergelijk groot infrastructureel project is het onvermijdelijk dat in de omgeving nadelige gevolgen van het plan wordt ervaren. RAAK Juristen begeleidt en adviseert de provincie Noord-Holland daarom bij de diverse verzoeken voor planschade en nadeelcompensatie die tijdens de realisatie worden ingediend.

Contractuele zaken

De N23 Westfrisiaweg is een innovatief project, waarbij voor de inkoop de beginselen van Best Value Procurement, ofwel Prestatieinkoop, zijn toegepast. Het project is aanbesteed als overeenkomst waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Conctractvormen 2005 van toepassing zijn. Daarmee wordt maximaal ingezet op het benutten van de kennis en deskundigheid van de gecontracteerde marktpartij.

RAAK Juristen adviseert de provincie Noord-Holland bij (wijzigings)verzoeken van de overeenkomst door de aannemer en draagt bij aan het zorgvuldig documenteren van voor de uitvoering van de overeenkomst relevante stukken.

Informatie

OpdrachtgeverProvincie Noord-Holland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *