RAAK Juristen verzorgt juridisch advies op tal van terreinen. De belangrijkste specialismen zijn echter:

–          omgevingsrecht;
–          nautische regelgeving
–          overeenkomstenrecht

De dienstverlening van RAAK Juristen is echter ook breder. Binnen RAAK Juristen is inmiddels ook ruime ervaring voorhanden binnen de volgende deskundigheden:

–          (interim) directievoering;
–          bestuur en toezicht;
–          bestuurlijke secretariaat voering;
–          crisiscommunicatie.

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezig houdt met de fysieke leefomgeving. Het reguleert een veelheid van activiteiten over de bodem, het water, de lucht, de flora- en fauna en gebouwde constructies. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de planvorming bij de aanleg van wegen of waterkeringen.

Hoe worden alle daarbij relevante belangen meegenomen. Zoals het belang van omwonenden in het kader van geluidhinder. Maar ook de belangen van de natuur, door te kijken hoe aantastingen daarvan kunnen worden beperkt of gecompenseerd.

RAAK Juristen werkt onder meer mee bij de planvorming. Maar helpt ook bij het implementeren van nieuwe regelgeving binnen dit rechtsgebied. Voor beleidsbepalers stelt RAAK Juristen regelmatig beleidsadviezen op. En tot slot werkt RAAK Juristen regelmatig mee aan het opstellen van wet- en regelgeving, zoals Waterverordeningen en Grondwaterheffingsverordeningen.

Nautische regelgeving

Een bijzonder aandachtsgebied binnen de juridische specialismen van RAAK Juristen vormt de nautische regelgeving. Dit rechtsgebied gaat over de wet- en regelgeving over de binnenvaart en de zeevaart.

Het vakgebied gaat niet alleen over de technische eisen aan zeeschepen en binnenschepen, maar ziet ook op de verkeersregelgeving op de vaarwegen. En ook de menselijke factor, bij bijvoorbeeld bemanningsregelingen, krijgt binnen dit terrein de nodige aandacht.

RAAK Juristen helpt bijvoorbeeld bij het opstellen van beleidsadviezen, werkt mee aan het ontwikkelen van systemen waarmee eenduidige toepassing van de regels mogelijk wordt en stelt waar nodig nieuwe (vereenvoudigde) regels op.

Overeenkomstenrecht

Tijdens het dagelijks leven worden veel overeenkomsten gesloten. Het overeenkomstenrecht stelt regels over het opstellen, toepassen en uitleggen van overeenkomsten.

RAAK Juristen heeft ruime ervaring met het opstellen van verschillende soorten van overeenkomsten. Zo worden bij het realiseren van infrastructurele projecten vaak overeenkomsten gesloten met partijen in de omgeving die kansen zien om gelijktijdig met die werken ook eigen belangen te realiseren (meekoppelen).

Maar ook bij het opstellen van Service Level Agreements tussen (commerciële) partijen is RAAK Juristen u graag van dienst.

In het bijzonder zijn wij u van dienst bij het op schrift stellen  van afspraken, maar ook bij het beoordelen of dat wat door een ander op schrift wordt gesteld wel beantwoord aan hetgeen u overeen wilt komen.

(Interim) directievoering, bestuur en toezicht

RAAK Juristen heeft ervaring bij het voeren van directie op interim basis, bestuur en toezicht. In het bijzonder ten behoeve van brancheorganisaties. Interim directievoering, bestuur en toezicht kan in het bijzonder interessant zijn als de organisatie in beweging is en tijdelijke maatregelen gewenst zijn.

Bestuurlijke secretariaat voering

RAAK Juristen biedt brancheorganisaties, verenigingen en stichtingen de gelegenheid om de secretariaat voering ten behoeve van het bestuur uit te besteden. RAAK Juristen heeft ruime ervaring bij het voorbereiden van bestuursvergaderingen en het implementeren van de besluiten binnen de organisatie.

Crisiscommunicatie

In tijden van crisis komt een bedrijf of organisatie tijdelijk onder zware druk te staan op communicatief vlak. Het is dan belangrijk om kort en bondig een duidelijke communicatieboodschap op te stellen en die op de juiste wijze over het voetlicht te krijgen.

RAAK Juristen verzorgde communicatie voor een brancheorganisatie tijdens de Amsterdamse zedenzaak en ook bij de teloorgang van de Icesave Bank was RAAK Juristen een communicatief baken voor veel gedupeerden.